ادبستان

اقسام فعل های ماضی - دستور زبان فارسی
نویسنده : نفس - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
 

 

 

 ماضی سـاده

ماضی استمراری ماضی نـقلی ماضی بــعـید ماضی التزامی ماضی مـستمر بـــن شناسه
دویدم می دویدم دویده ام دویده بودم دویده باشم

داشتم       

 می دویدم

دوید َ  م
دویدی می دویدی دویده ای دویده بودی دویده باشی

داشتی              

می دویدی

دوید ِ  ی
دوید می دوید دویده است دویده
بود
دویده
باشد
داشت
می دوید
دوید َ  د
دویدیم می دویدیم دویده ایم دویده بودیم دویده باشیم داشتیم
 می دویدیم
دوید ِ  یم
دویدید می دویدید دویده اید دویده بودید دویده باشید داشتید
می دویدید
دوید ِ  ید
دویدند می دویدند دویده اند دویده بودند دویده باشند داشتند
 می دویدند
دوید َ  ند