ادبستان

چگونه مفعول را در جمله تشخیص دهیم ؟
نویسنده : نفس - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
 
برخی از فعل ها برای ساختن یک جمله دستوری علاوه بر نهاد

به مفعول نیز نیاز دارند .

مفعول اسم یا گروه اسمی یا ضمیری است که

قبل از حرف نشانه « را » می آید .

لطفاً به فعل های زیر توجّه کنید .

گروه الف : است ، بود ، شد ، ( گشت و گردید در معنای شدن )

گروه ب : اندیشید ، رنجید ، جنگید ، ترسید ، گریخت ، چسبید ، بالید ، گروید

گروه ج : آورد ، انداخت ، برافراشت ، بست ، پاشید ، پسندید ، پوشید، تراشید

جوید ، چشید ، خواست ، دانست ، دوخت ، شست ، فرستاد ، کاشت

گذاشت ، لیسید ، مکید ، نواخت ، نوشت ، یافت ، ....

فکر می کنید فعل های کدام گروه ، برای ساختن جمله علاوه بر نهاد

به مفعول نیز نیاز دارند ؟ برای تشخیص ، از این پرسش استفاده کنید :

چه کسی را ( چه چیزی را ) + فعل ؛ اگر پرسش قابل طرح باشد ، جواب

پرسش شما مفعول خواهد بود .

الف ) پرویز لباسش را پوشد . چه چیزی را آورد ؟ لباسش را

ب ) برادرم دوست خود را به مکّه فرستاد . چه کسی را فرستاد ؟ دوست خود را

ج ) پدرم قایقی خرید . چه چیزی را خرید ؟ قایقی را

پس فعل های گروه ج برای ساختن جمله علاوه بر نهاد به مفعول نیز نیاز دارند.